นโยบายเกี่ยวกับ Covid-19

การดำเนินการของบริษัทเพื่อตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ COVID-19 (Emergency Response)
บริษัทได้ออก 4 มาตรการ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด และการติดเชื้อ COVID-19 ได้แก่

1.มาตรการการเข้างานและการเข้าพื้นที่บริษัท เช่น พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัย ยินยอมให้เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการทำงานในห้องแออัด ในการประชุมให้สวมหน้ากากอนามัยและให้นั่งห่างกัน 2 เมตร เป็นต้น

2.การเดินทางไปต่างประเทศและการติดต่อกับบุคคลภายนอก เช่น ห้ามพนักงานเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง หากครอบครัวคนใกล้ชิดไปประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายบุคคลทราบ งดนัดหมายบุคคลจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และใช้การสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เป็นต้น

3.การประชุม เช่น หลีกเลี่ยงการประชุมหรือเลื่อนการประชุมที่สามารถเลื่อนออกไปได้ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนั่งห่างกัน 2 เมตร พร้อมกับสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา เป็นต้น

4.การดูแลตัวเองนอกเวลาทำงาน เช่น หากมีญาติหรือบุคคลใกล้ชิดเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องแจ้งให้บริษัททราบ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่แออัด หรือที่รวมตัวของบุคคลจำนวนมาก หากพบว่าตนเองป่วยหรือมีอาการไข้ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นต้น

บริษัทได้มีกำหนดนโยบายและแผนงาน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 ไม่ให้แพร่ระบาดภายในและภายนอกบริษัท ดังนี้
 1. กำกับดูแลการดำเนินกิจการให้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ COVID-19 น้อยที่สุด
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19
 3. ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
 4. จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อรองรับสถานการณ์ในช่วงภาวะ COVID-19 เช่น การดูแลรักษาความสะอาดสำหรับพนักงานและผู้ที่มาติดต่อกับทางบริษัท การปรับเปลี่ยนการใช้อุปกรณ์เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
 5. การประชุมโดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting และ Microsoft Teams กับทีมงาน รวมถึงลูกค้าและ Supplier เพื่อลดความเสี่ยงจากการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก
 6. สนับสนุนนโยบายการทำงานที่บ้าน Work from Home เพื่อลดโอกาสและความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ของพนักงาน

New Normal“ ที่จะเกิดขึ้นภายหลังสถานการณ์วิกฤต COVID-19 อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ได้แก่ เศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยอย่างรุนแรง เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค 4.0 (AI และ IOT) การซื้อขายและการทำธุรกิจออนไลน์ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด รูปแบบการเรียนรู้และการสอนจะเปลี่ยนแปลงไป กฎระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพ ความสะอาด และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงภายหลัง New Normal ดังนี้
 • ความเสี่ยงด้านข้อมูลสูญหายเมื่อทำงานบน Cloud บริษัทได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงโดยศึกษาการวางระบบ Infrastructure และการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงเงื่อนไขการให้บริการของผู้ให้บริการ Cloud

  •   ความเสี่ยงจากภัยของการถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจทำให้ข้อมูลสูญหายและอาจถูกเรียกค่าไถ่จาก Hacker บริษัทได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงโดยมีการกำหนดนโยบายด้านการดูแลความปลอดภัยของข้อมูล ให้ความรู้และมีการอบรมทดสอบความรู้ความเข้าใจและสร้าง Awareness แก่พนักงาน รวมถึงมีช่องทางการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน

 • ความเสี่ยงจากการได้รับสินค้าจากต่างประเทศล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มีการปิดพื้นที่หรือปัญหาด้านการขนส่งทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนบริษัทได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงโดยการติดต่อแหล่ง Sourcing สำรองในประเทศ   เพื่อลดความเสี่ยงการได้รับวัตถุดิบล่าช้า

 • ความเสี่ยงจากการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ เช่น พนักงานเดิมขาดทักษะความรู้การนำนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน พนักงานรุ่นใหม่ยังขาดประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ  บริษัทได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงโดยการบริหารคน 2 Gen ให้ทำงานร่วมกันเพื่อแชร์ประสบการณ์ ความชำนาญทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี กำหนด Successor ในแต่ละแผนก/ระดับ รวมถึงการรักษาดูแล/พัฒนาความรู้
  ความสามารถของพนักงานในองค์กร

 • ความเสี่ยงจากโรคระบาดอาจทำให้ถูกสั่งปิดบริษัทชั่วคราว บริษัทจัดให้มีการปรับปรุง Layout สถานที่ทำงานและการวอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ ออกแบบพื้นที่ทำงานในสำนักงานให้เป็นพื้นที่เปิดโล่ง รวมถึงมีการประเมินผลกระทบที่  อาจเกิดขึ้น ทบทวนการทำแผนรองรับและกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้