นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ลูเจ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท") ได้มีการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว ("นโยบาย") ฉบับนี้ ในเรื่องเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ ("ผู้ใช้บริการ", "ท่าน", "ลูกค้า")  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างที่บริษัทให้บริการ  ("บริการ") ดังต่อไปนี้

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขประกาศนี้ต่อลูกค้าได้ตลอดเวลาและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท(https://www.lugentcorporation.com/) หรือทางอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งทางเราจะทำการแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจน

การใช้ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้:

1.1 เข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขาย

1.2 การให้บริการติดต่อสื่อสารในการซื้อและการขาย

1.3 การดำเนินการธุรกรรมในการชำระเงิน

1.4 การชำระบัญชี, การคืนเงิน หรือการยกเลิก, ข้อโต้แย้งและ/หรือการเรียกเก็บเงินคืนของธุรกรรมการชำระเงิน

1.5 การบริการในการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำและ / หรือ tokenization

1.6  การบริหารงานทั่วไป

1.7 การจัดการและดูแลบัญชีและสิ่งอำนวยความสะดวกของท่านกับทางบริษัท

1.8 การตอบคำถามและข้อร้องเรียนของท่านและเพื่อแก้ไขข้อพิพาทโดยทั่วไป

1.9 การปรับปรุง รวบรวม และพัฒนาความถูกต้องของข้อมูล

1.10  การจัดทำข้อมูล รายงาน และสถิติที่ได้มีการรวบรวมไว้ในลักษณะที่ไม่ได้ระบุถึงเป็นรายบุคคล

1.11 การดำเนินการวิจัยและสำรวจซึ่งใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น แต่ไม่จำกัดเพียงการทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ธุรกรรมของท่านกับทางบริษัท

1.12 การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทางกฎหมายที่มีผลผูกพันกับทางบริษัท

1.13 เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการบริหารความเสี่ยง

1.14 วัตถุประสงค์อื่นใดที่เราเห็นว่าจำเป็นและ/หรือตามที่กฎหมาย, ข้อบังคับ, คำแนะนำและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ "ข้อมูลของผู้ใช้บริการ" หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ ประวัติการใช้งานบริการด้านการสื่อสารและข้อมูลอื่น ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นหรือเก็บรวบรวมไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการหรืออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเก็บรวบรวมไว้ตามนโยบายฉบับนี้ วิธีการเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับข้อมูลผู้ใช้งาน ที่เราอาจเก็บรวบรวมไว้สำหรับผู้ใช้บริการเพื่อให้สามารถใช้ในการให้บริการต่าง ๆได้ รวมถึง

2.1 ข้อมูลที่เก็บจากผู้ใช้บริการ ได้แก่ ทางเราอาจเก็บข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

2.1.1 ชื่อ อายุ เชื้อชาติ เพศ สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน วันเกิด

2.1.2  รายละเอียดการติดต่อ เช่น บ้านเลขที่ เบอร์มือถือ ที่อยู่อีเมล์ ภูมิลำเนาเดิม ที่อยู่ที่ติดต่อทางจดหมาย ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า

2.1.3  ข้อมูลบัตรเครดิต

2.1.4 หมายเลขบัญชีธนาคาร

2.1.5  รูปถ่าย; และ

2.1.6 ข้อมูลอื่นที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ตามที่บริษัทกำหนด

2.2  ข้อมูลที่ได้จากการบริการภายนอก เป็นบริการเท่าที่ผู้ใช้งานอนุญาตให้ใช้ประกอบบริการต่างๆ;บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้จากบริการภายนอกการให้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการในสังคมออนไลน์ตามขอบเขตที่ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ใช้กับการให้บริการในขณะนั้น: รหัสประจาตัวที่ผู้ใช้บริการใช้สำหรับบริการภายนอกดังกล่าว; และ การยินยอม

2.3 ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้สำหรับการใช้งานโดยผู้ใช้บริการในการให้บริการต่างๆบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อมีการเข้าถึงหรือมีใช้งานการให้บริการต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลสถานีงาน ข้อมูลบันทึกผู้เข้าใช้ คุกกี้ และรหัสประจาตัวที่ไม่ระบุตัวตน ข้อมูลสถานที่

3.1 ข้อมูลของผู้ใช้บริการอาจถูกนำไปใช้ไม่เพียงแต่สำหรับการให้บริการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3.2 เท่านั้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 ด้วย

3.2  ข้อมูลของผู้ใช้บริการมีวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับเตรียมข้อมูลไว้สำหรับการให้บริการ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้

3.2.1 การให้บริการ, การบำรุงรักษา, การป้องกัน และการปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตอบรับการลงทะเบียนสำหรับการใช้บริการ การระบุตัวบุคคล และการคำนวณค่าธรรมเนียมการใช้งาน

3.2.2 แนวทางการใช้งานหรือการตอบสนองต่อข้อสอบถามเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ;

3.2.3  เกี่ยวกับการละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ("กฎระเบียบ")

3.2.4 การแจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนกฎใด ๆ; และ

3.2.5 วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น

3.3 วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ข้างต้นให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ด้านล่างดังนี้:
 

4.1 ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อนในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้:

4.1.1  ข้อมูลสถานีงาน: และ

4.1.2   ข้อมูลสถานที่

หากผู้ใช้บริการระบุการตั้งค่าบางอย่างเอาไว้ผู้ใช้งานจะได้รับสิทธิตามความประสงค์นั้นจากบริษัททันที และการยกเลิกการใช้งานข้อมูลบางส่วนหรือข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้งาน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบดังกล่าวที่อาจเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายการของข้อมูลผู้ใช้งาน หากการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวหรือการใช้งานดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริการ บริษัทอาจไม่สามารถยุติการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ เว้นแต่ผู้ใช้งานจะถอนตัวออกจากบริการตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด เช่น
 • ชื่อโมดูลในการเก็บรวบรวมข้อมูล:
 • โมดูลการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ให้บริการ:
 • รายการข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้งาน:
 • วิธีและระเบียบของข้อกำหนด:
 • วัตถุประสงค์ของการใช้งานของผู้ให้บริการ:
 • ผู้ให้บริการตั้งใจให้ข้อมูลกับบุคคลที่สามหรือไม่:
 • URL ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ

บริษัทจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน เว้นแต่จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่

 • บริษัทอนุญาตให้บุคคลที่สามจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด หรือบางส่วนตามขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกส่งมอบผ่านการโอนย้ายธุรกิจ การควบกิจการหรือทำการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกส่งมอบให้แก่ผู้ให้บริการสำหรับทำโมดูลการเก็บรวบรวมตามข้อ 4 ของนโยบายฉบับนี้
 • บริษัทต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐ หรือ หน่วยงานท้องถิ่นของรัฐ หรือ ตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่ หรือข้อผูกพันตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวมีแนวโน้มที่ถูกขัดขวางแม้จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน และ
 • นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว บริษัทมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องได้

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน ดังนี้ :

7.1  รายการข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่จะใช้ร่วมกัน

7.2  คู่สัญญาที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

7.3  วัตถุประสงค์ของการใช้ร่วมกัน

7.4  ชื่อของคู่สัญญาที่รับผิดชอบข้อมูลของผู้ใช้บริการ

เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ใช้บริการในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการได้ทันทีหลังจากมีการยืนยันตัวบุคคลแล้ว (หรือแจ้งให้ทราบถึงการไม่มีอยู่ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว) ในขอบเขตที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ แต่ท่านยินยอมและอนุญาตให้เรามอบหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลดังต่อไปนี้:

9.1 บุคคล / องค์กรที่กำหนดตามกฎหมายหรือตามคำร้องขอของรัฐบาล

9.2 บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทย่อย บริษัทที่ถือครอง ของบริษัทรวมถึงกิจการในอนาคตของบริษัท

9.3 หน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานตามกฎหมาย หน่วยงานที่บังคับใช้ตามกฎหมาย

9.4  ผู้ตรวจสอบบัญชี นักบัญชี ทนายความ ของบริษัท

9.5  ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง บริษัทในเครือของบริษัท

9.6 บริการ/ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์อื่น ที่เห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น (รวมถึงผู้ที่อยู่นอกประเทศไทยภายใต้เงื่อนไขของความลับและระดับการรักษาความปลอดภัยที่คล้ายคลึงกัน)

9.7 บุคคลภายใต้หน้าที่รักษาความลับของบริษัท

9.8 วัตถุประสงค์อื่นใดที่เราเห็นว่าจำเป็น และ/หรือตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับ คำแนะนำ และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในประกาศนี้หรือวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ แต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์หลักของการเก็บรวบรวม

นอกจากนี้ทางเราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือข้อสงสัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทางเราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อเก็บและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย ซึ่งทางเราจะดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยต่อไปนี้:

10.1 การดำเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเป็นทางการและการควบคุมเทคโนโลยีที่จำเป็น เช่น ไฟร์วอลล์ (Firewall), การควบคุมรหัสผ่าน, การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ, การเข้าสู่ระบบ และการตรวจสอบ ฯลฯ

10.2 กระบวนการควบคุม เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ และพนักงานต้องมีความรู้พื้นฐาน

10.3 ผู้ให้บริการอื่นและผู้รับเหมาในการจัดเก็บ หรือการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่ยอมรับได้เช่นเดียวกัน

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้เฉพาะช่วงระยะเวลานึงที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หลังจากนั้นทางเราจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกทำลายหรือไม่เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลถูกลบอย่างถาวร ซึ่งเหตุผลที่จะจัดเก็บข้อมูลของคุณต่อไปแม้ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้แล้วก็ตาม มีดังนี้:

11.1  เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ระเบียบ หรือการบัญชี

11.2  เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท

ทางเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของทางเรา ซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องกับความสนใจของท่าน เว้นแต่ท่านได้ทำการร้องขอเป็นอย่างอื่น  ในบางสถานการณ์เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ค้าและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ต้องการ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะการที่คุณได้สมัครเป็นสมาชิกสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์เฉพาะซึ่งต้องการการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและ / หรือเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย (รวมถึงหลักเกณฑ์แนวทางและ / หรือข้อผูกพัน) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทางเราจะทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวนี้อย่างดีและมีภาระหน้าที่ในการรักษาความลับนี้  หากท่านไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดและโปรโมชั่น กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง และให้ถือว่าคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่าสุดของคุณต่อทางเรามีผลเหนือกว่า

ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2553 (PDPA) ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจไม่ถูกต้อง ล้าสมัย ไม่สมบูรณ์หรืออาจทาให้เข้าใจผิดได้ ในส่วนนี้ คุณอาจ:

13.1 ขอตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบันทึกของทางเรา

13.2 ขอให้ทางเราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง ล้าสมัย ไม่สมบูรณ์หรือทำให้เข้าใจผิด

13.3  ขอสำเนาข้อมูลจากทางเรา

สำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล เมื่อทางบริษัทได้รับคำร้องและรับทราบคำขอดังกล่าวแล้ว ทางเราจะพิจารณาว่าข้อมูลนั้นจำเป็นต้องมีการแก้ไขหรือไม่ หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ทางเราจะระบุเหตุผลที่ระบุไว้อย่างชัดเจนเช่น การละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นหรือมีผลกระทบต่อกฎระเบียบ

ตามพระราชบัญญัติป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2553 (PDPA) และในขอบเขตที่ไม่จำกัดโดยกฎหมายที่บังคับใช้อื่น ๆ ทางเราอาจ:

I. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ สำหรับการร้องขอของท่านในการเข้าถึง หรือ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในอนุสัญญาย่อย พระราชบัญญัติป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2553 (PDPA) และ

II. ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่านในการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและทางบริษัทจะมีการแจ้งเหตุผลที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการกระทำดังกล่าว

ทางเราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกประเทศไทยหากผู้ให้บริการหรือพันธมิตรทางธุรกิจรายใดของเราที่มีส่วนร่วมในการให้บริการนั้นอยู่ภายนอกประเทศไทย คุณยินยอมให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกประเทศไทยในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามการดำเนินการของบริการ / ผลิตภัณฑ์ที่คุณลงทะเบียนไว้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้ารายดังกล่าวจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทำอย่างอื่นนอกเหนือจากการจัดหาผลิตภัณฑ์และ / บริการที่บริษัททำสัญญาไว้

หากมีข้อเสนอแนะ คำถาม ข้อร้องเรียน หรือข้อซักถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการ สามารถส่งไปที่

บริษัท ลูเจ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
23/74 อาคารรอยัลซิตี้อเวนิว ชั้น 1 โซนจี ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ในอนาคตหรือเป็นครั้งคราว การแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่กระทำโดยบริษัทให้ถือเป็นข้อผูกมัดผู้ใช้บริการทุกคนในทุก ๆ เรื่อง และไม่ว่าบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขนั้นหรือไม่ก็ตาม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้